14 Juillet 2014 à Pristina

JPEG

14 JUILLET 2014

Chers tous,

L’année écoulée a confirmé la maturité du Kosovo et de ses citoyens et responsables.
Les élections municipales de fin 2013 et parlementaires du 8 juin ont été de l’avis de tous, responsables locaux, institutions locales et observateurs locaux et internationaux, notamment EUEOM, démocratiques. Aucun responsable politique n’a contesté les résultats du scrutin du 8 juin dernier.

Pour la première fois, les deux scrutins se sont tenus sur tout le territoire kosovar, en conformité avec la constitution et les lois du Kosovo et avec la participation des partis ou initiatives serbes du Kosovo.
La bonne tenue démocratique de ces scrutins constitue un progrès remarquable pour la vie politique du Kosovo multiethnique, pour la démocratie et la stabilité de la région.
Dans un premier temps, le 17 juillet je l’espère le Parlement se réunira et élira son Président et ses vice –Présidents. La Présidente de la République confiera ensuite au chef du PDK en premier le soin de tenter de former un gouvernement. Comme vous le savez, il n’appartient pas aux étrangers, aux amis de votre pays, de se prononcer ou d’interférer dans les négociations actuelles pour la formation d’un gouvernement. J’espère comme mes collègues de l’UE et ma collègue américaine que les responsables politiques du Kosovo prouveront une fois encore leur sens des responsabilités et leur maturité en ayant à l’esprit d’abord l’intérêt du pays et de ses citoyens.
Je rappelle que la ligne rouge concerne le dialogue avec Belgrade et les Serbes du Kosovo, notamment les maires et les députés élus. Comme je l’ai souvent dit, le dialogue constitue un événement capital pour le développement démocratique et économique du Kosovo et de la Serbie. Il conditionne directement le processus d’intégration européenne du Kosovo mais aussi de la Serbie et, au-delà, la stabilité et la prospérité de la région. Le Kosovo multi-ethnique ne peut se permettre de tourner le dos à son futur et à l’avenir de ses citoyens.
Dans ce contexte, les responsables kosovars et serbes doivent résoudre au plus vite la question des obstacles artificiels à la circulation.

2014 a vu le Kosovo progresser dans le processus d’intégration européenne, grâce notamment aux progrès réalisés dans le domaine de la coopération régionale :
- Le SAA va être initialisé après la formation du gouvernement, il marque concrètement l’évolution de relations platoniques avec l’UE à une relation concrète et prometteuse. Je salue à cet égard Vlora Citaku qui a su animer avec efficacité cette relation contractuelle avec l’UE.
- Le dialogue sur la libéralisation des visas progresse, même si beaucoup d’entre vous critiquent sa lenteur. Je rappelle qu’il s’agit d’abord de critères techniques concernant les réformes fondamentales de modernisation et de mise à niveau des institutions kosovares dans tous les domaines de l’état de droit.
- La consolidation de la position du Kosovo : votre Présidente assiste ce soir et demain avec ses homologues de la région au sommet Balkans/UE organisé par le Président croate à Dubrovnik avec la participation de la chancelière Merkel et des Ministres des AE de l’UE. Celui-ci fait suite au Sommet de Brdo de juillet 2013 organisé par le Président slovène en présence du Président Hollande.
- En juin, le Kosovo a été admis à la Commission de Venise, institution essentielle du Conseil de l’Europe.
Plus globalement, le Kosovo continue de progresser dans le processus de reconnaissance internationale avec plus de 100 pays aujourd’hui.

Je rappelle l’importance pour le Kosovo de respecter sa constitution et le sécularisme qui garantit la liberté religieuse mais interdit l’interférence des religions dans la vie publique. L’évolution actuelle en Irak et en Syrie et les manifestations d’intégrisme et de terrorisme démontrent, s’il le fallait, les ravages de l’intolérance. Le Kosovo doit demeurer le pays de la tolérance religieuse et du respect de son héritage culturel et religieux.

La France continuera à vous soutenir dans vos efforts. Tous ses représentants, tous mes compatriotes ici présents ce soir, qu’ils soient membres d’organisations internationales comme la KFOR, EULEX, l’OSCE, ou encore acteurs du monde économique, culturel, s’associent à moi pour vous encourager à mener les réformes nécessaires sur la route de l’Union européenne. Je suis particulièrement fière aujourd’hui que 4 jeunes kosovars représentant les deux principales communautés du Kosovo aient participé ce matin à la fête du 14 juillet sur les Champs Elysées.

Je vous remercie

JPEG

14 KORRIK 2014

Të nderuar të pranishëm,

Viti që shkoi ka vërtetuar pjekurinë e Kosovës, të qytetarëve dhe udhëheqësve të saj.
Zgjedhjet komunale në fund të vitit 2013 dhe ato parlamentare më 8 qershor, sipas medimit të të gjithëve, të zyrtarëve lokalë, të institucioneve lokale, të vëzhguesve vendor e ndërkombëtar, duke përfshirë edhe EUEOM, kanë qenë demokratike. Asnjë përgjegjês politik nuk e ka kontestuar rezultatin e zgjedhjeve të 8 qershorit.

Për herë të parë, këto zgjedhje janë mbajtur në gjithë territorin e Kosovës, në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me pjesëmarrjen e partive apo iniciativave të serbëve të Kosovës.
Organizimi i mirë demokratik i këtyre zgjedhjeve paraqet një përparim të dukshëm në jetën politike të Kosovës multietnike, të demokracisë dhe stabilitetit të rajonit.
Fillimisht, më 17 korrik shpresoj se Parlamenti do të mblidhet dhe do të zgjedhë Presidentin dhe nën kryetarët e tij. Pastaj, Presidentja e Republikës do t’ia besoj së pari kryetarit të PDK mundësinë që të tentojë të formojë qeverinë. Siç e dini, nuk i përket të huajve, miqëve të vendit tuaj, të prononcohen apo të ndërhyjnë në negociatat aktuale për formimin e qeverisë. Shpresoj ashtu si edhe kolegët e mi të BE-së dhe kolegia ime amerikane, që liderët politik të Kosovës do të dëshmojnë edhe këtë herë ndjenjën e përgjegjësisë dhe pjekurisë së tyre, duke venë në rend të parë interesin e vendit dhe të qytetarëve të saj.
Ju rikujtoj se vija e kuqe ka të bëjë me dialogun me Beogradin dhe me serbët e Kosovës, duke përfshirë këtu edhe kryetarët e komunave dhe deputetët e zgjedhur. Siç kam thënë shpesh, dialogu është një ngjarje e rëndësishme për zhvillimin demokratik dhe ekonomik të Kosovës dhe të Serbisë. Ai ndikon drjetëpërdrejtë në procesin e integrimit evropian të Kosovës por edhe të Serbisë, si dhe më gjerë, ndikon në stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit. Kosova multietnike nuk mund të lejojë që t’ia kthejë shpinën së ardhmes së vet dhe të ardhmes së qytetarëve të saj.
Në këtë kontekst, autoritetet kosovare dhe serbe duhet sa më shpejt të zgjidhin çështjen e pengesave artificiale të qarkullimit

2014-ta e pa Kosovën duke përparuar në procesin e integrimit evropian, në sajë të përparimit në fushën e bashkëpunimit rajonal :
-  Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit do të inicohet pas formimit të qeverisë, ajo në fakt shënon transformimin gradual të marrëdhënieve platonike me BE-në në një marrëdhënie konkrete dhe premtuese. Përshëndes në këtë drejtim Vlora Çitakun e cila ka ditur me efikasitet t’a gjallërojë këtë marrëdhënie kontraktuale me BE-në.
-  Dialogu për liberalizimin e vizave po përparon, edhe pse shumë nga ju e kritikojnë ngadalësinë et tij. Ju rikujtoj se bëhet fjalë pikë së pari për kriteret teknike që kanë të bënë me reforma themelore të modernizimit dhe përmirësimit të institucioneve të Kosovës në të gjitha fushat e sundimit të ligjit.
-  Konsolidimi i pozitës së Kosovës : Presidentja juaj dhe homologët e sajë të rajonit po marrin pjesë sonte dhe nesër në samitin Ballkani/BE-ja të organizuar nga Presidenti kroat në Dubrovnik me pjesëmarrjen e kancelares Merkel dhe të Ministrave të Punëve të Jashtme të BE-së. Ky samit është vazhdim i samitit të Brdos të organizuar në korrik të vitit të kaluar nga Presidenti slloven në të cilin mori pjesë Presidenti Hollande.
-  Në qershor, Kosova është pranuar në Komisionin e Venecias, institucion ky themelor i Këshillit të Evropës.
Në përgjithësi, Kosova vazhdon të përparojë në procesin e njohjeve ndërkombëtare, deri më sot e njohur nga më shumë se 100 shtete.

Ju rikujtoj rëndësinë që ka për Kosovën respektimi i Kushtetutës së saj dhe laicizmi që garanton lirinë fetare, e që ndalon ndërhyrjen e fesë në jetën publike. Zhvillimet aktuale në Irak dhe Siri dhe protestat fundamentaliste dhe terrorriste tregojnë qartë, dëmet e shkaktuara nga fanatizmi. Kosova duhet të mbetet vend i tolerancës fetare, vend që respekton trashëgiminë kulturore dhe fetare.

Franca do të vazhdojë të ju mbështesë në përpjekjet tuaja. Të gjithë përfaqësuesit e saj, të gjithë bashkatdhetarët e mi këtu sonte, anëtarët të organizatave ndërkombëtare, si KFOR-i, EULEX-i, OSBE-ja, apo edhe akterët e botës ekonomike e kulturore, bashkohen me mua për të ju inkurajuar në realizimin e reformave të nevojshme në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Jam veçanërisht krenare sot që katër kosovarë të rinj që përfaqësojnë dy komunitetet më të mëdha në Kosovë po marrin pjesë në kremtimin e 14 korrikut në Champs Elysées.

Ju falënderoj

14 JUL 2014

Dragi prisutni,

Protekla godina potvrdila je zrelost Kosova, njenih građana i lidera.
Opštinski izbori organizovani krajem 2013 god. i parlamentarni izbori 8. juna prema mišljenju svih, lokalnih zvaničnika, lokalnih institucija, lokalnih i međunarodnih posmatrača, uključujući i EUEOM, bili su demokratski. Nijedan politički lider nije osporio izborne rezultate 8. juna.
Po prvi put, ovi izbori su se održali širom teritorije Kosova, u skladu sa Kosovskim Ustavom i zakonima i uz učešće stranaka ili inicijativa kosovskih Srba.
Dobro demokratsko organizovanje ovih izbora pokazuje izuzetan napredak političkog života multietničkog Kosova, demokratije i stabilnosti regiona.
Kao prvo, 17 jula nadam se da Parlament sastace se i izabraiti Predsednika i svoje potpredsednike. Nakon toga, Predsednik Republike poverice najpre lideru PDK mandat da pokuša da formira vladu. Kao što znate, ne pripada strancima, prijateljima vaše zemlje, da odlučuju ili da se mešaju u aktuelnim pregovorima za formiranje vlade. Ja se nadam, isto kao i moje kolege iz EU, i moja američka koleginica da kosovski političari će dokazati još jednom njihovo osećaj odgovornosti i zrelosti, imajući u prvom redu interes države i interes njenih građana.
Podsećam da se crvena linija odnosi na dijalog sa Beogradom i kosovskim Srbima, uključujući i gradonačelnike kao i izabrane poslanike. Često sam govorila da je dijalog ključni događaj za demokratski i ekonomski razvoj Kosova i Srbije. On direktno utiče na proces evropske integracije Kosova, ali i Srbije, i obširnije, utiče i na stabilnost i prosperitet regiona. Multietničko Kosovo ne može priuštiti da okrene leđa svojoj budućnosti i budućnosti njenih građana.
U tom kontekstu, srpski i kosovski lideri moraju sto brze da rese pitanje veštačkih barijera koje smetaju kretanje.
2014 god. je videla napredak Kosova u procesu evropskih integracija, zahvaljujući napretku u oblasti regionalne saradnje :
-  Sporazum Stabilizacije i Pridruživanja će biti pokrenut nakon formiranja vlade, on zapravo označava razvijanje platonskog odnosa sa EU u konkretan i obećavajući odnos. U tom pogledu pozdravljam Vljora Čitaku koja je znala efikasno da daje dinamičnost ovom ugovornom odnosu sa EU.
-  Dijalog o liberalizaciji viznog režima napreduje, čak i ako mnogi od vas kritikuju njegovu sporost. Podsećam da se radi kao prvo o tehničkim kriterijumima u vezi sa osnovnim reformama za modernizaciju i nadogradnju kosovskih institucija u svim oblastima vladavine prava.
-  Konsolidacija položaja Kosova : Vaša Predsednica i njeni homolozi regiona prisustvuju večeras i sutra u samitu Balkan/EU organizovan od Predsednika Hrvatske u Dubrovniku uz učešće kancelarka Merkel i Ministrara Spoljnih Poslova zemalja Evropske Unije. Ovaj samit sledi samit organizovan u Brdo u Julu prošle godine, od slovenačkog Predsednika u prisustvu Predsednika Holanda.
-  U junu, Kosovo je primljeno u Venecijanskoj Komisiji, značajna institucija Saveta Evrope.
Uopšteno govoreći, Kosovo nastavlja da napreduje u procesu međunarodnog priznanja, do danas Kosovo je priznato više od 100 zemalja.

Podsećam da je veoma značajno za Kosovo da poštuje svoj Ustav i sekularizam koji garantuje slobodu veroispovesti, i zabranjuje mešanje vere u javnom životu. Trenutna dešavanja u Iraku i Siriji, demonstracije fundamentalizma i terorizma jasno pokazuju uništavanje fundamentalizma. Kosovo mora ostati zemlja verske tolerancije i poštovanja kulturnog i verskog nasleđa.

Francuska će nastaviti da podržava vaše napore. Svi njeni predstavnici, svi moji zemljaci ovde večeras, bilo da su članovi međunarodnih organizacija, kao što su KFOR, EULEKS, OSCE, ili akteri ekonomskog ili kulturnog sveta, mi se pridružuju da vas podržimo u neophodnim reformama na putu ka Evropskoj Uniji. Posebno sam ponosna danas kada četiri mlada kosovara koji predstavljaju dve glavne zajednice na Kosovu učestvuju u obeležavanju 14. jula na Jelisejskim poljima.

Hvala vam

Dernière modification : 04/06/2016

Haut de page