Invitation du Ministre de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, M. Nenad Rikalo, en marge du Salon International de l’Agriculture (Paris, les 23 et 24 février 2018)

PNG
Agenda du Ministre de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, M. Nenad Rikalo, en marge du Salon International de l’Agriculture (Paris, les 23 et 24 février 2018)

Le 24 février 2018, Mr. Nenad Rikalo, Ministre de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural du Kosovo, a participé à Paris, à l’invitation de Mr. Stéphane Travert, Ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation, à une Conférence nationale sur l’alimentation. Dans le cadre de cette conférence, le ministre Rikalo a présenté un bilan de l’évolution du secteur agricole au cours de ces dernières années. Il a également réaffirmé son engagement au profit d’une politique sectorielle visant à se rapprocher de celle de l’Union européenne

Le ministre Rikalo a également eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de différents pays, pour évoquer des possibilités de coopération. Au cours de ces échanges, accompagné par le Secrétaire général du ministère, M. Kaplan Halimi, le ministre a en outre présenté les plans et projets du secteur agricole pour les années à venir.

Le ministre Nenad Rikalo a été le seul ministre de l’agriculture des pays de la région à participer à cette conférence.

Par ailleurs, le Kosovo et la France ont engagé une action de coopération suivie dans le domaine de l’agriculture, avec un accent particulier mis sur l’échange d’expertise dans les secteurs de la vinification, de l’élevage et d’autres sous-secteurs.

Ftesa e Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, z. Nenad Rikalo, në margjinat e Panairit ndërkombëtar të bujqësisë (Paris, 23 dhe 24 shkurt 2018)

Prishtinë, 24 shkurt 2018 – Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo, me ftesë të ministrit francez për Bujqësi, Industri Ushqimore dhe Pylltari, Stéphane Travert, ka marrë pjesë në Konferencën Kombëtare Franceze për Ushqim, e cila është mbajtur në Paris të Francës. Në kuadër të kësaj konference, ministri Rikalo, ka prezantuar të arriturat në sektorin e bujqësisë gjatë viteve të fundit, si dhe ka treguar për mbështetjen të cilën është duke e dhënë MBPZHR-ja, me qëllim të avancimit të sektorit dhe përafrimit të politikave bujqësore me ato të BE-së.

Ministri Rikalo gjithashtu ka zhvilluar takime me homologë të tij nga vende të ndryshme, për të diskutuar me ta për mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen. Gjatë këtyre takimeve, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm i ministrisë, Kapllan Halimi, ministri ka treguar për planet dhe projektet e ministrisë për vitet e ardhshme, me qëllim të zhvillimit dhe avancimit të mëtejmë të bujqësisë.

Ministri Nenad Rikalo, ka qenë i vetmi ministër i bujqësisë nga vendet e rajonit pjesëmarrës në këtë konferencë.

Ndryshe, Kosova dhe Franca kanë bashkëpunim të vazhdueshëm në bujqësi, me theks të veçantë në shkëmbimin e ekspertizave në verari, blegtori dhe nënsektorë të tjerë.

Poziv Ministra Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, g. Nenada Rikala, na marginama Međunarodnog poljoprivrednog sajma (Pariz, 23. i 24. februara 2018. godine)

Prishtina, 24 februar 2018 - Ministar Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja Nenad Rikalo na poziv Ministra Poljoprivrede, Industriji Hrane (Prehrane) i Šumarstva Francuske Stephane Travert, prisustvovao je Nacionalnoj Konferenciji o Prehrani Francuske, održanom u Parizu u Francuskoj. U okviru ove konferencije, Ministar Rikalo je posljednjih godina predstavio dostignuća u poljoprivrednom sektoru i pokazao podršku koju MPŠRR daje u cilju unapređenja sektora i približavanja poljoprivrednih politika sa one u EU.

Ministar Rikalo je takođe održao sastanke sa svojim kolegama iz različitih zemalja, kako bi razgovarao sa njima o budućim mogućnostima saradnje. Tokom ovih sastanaka, u pratnji Generalnog Sekretara Ministarstva, Kapllana Halimi, Ministar je za naredne godine pokazao planove i projekte ministarstva u cilju daljeg razvoja i daljeg unapređenja poljoprivrede.

Ministar Rikalo bio je jedini ministar poljoprivrede iz zemalja regiona koji je učestvovao na ovoj konferenciji.

U suprotnom, Kosovo i Francuska imaju stalnu saradnju u oblasti poljoprivrede, sa posebnim naglaskom na razmeni stručnosti u vinariji, stočarstvu i drugim podsektorima.

Dernière modification : 05/03/2018

Haut de page