Communiqué de l’Ambassade de France au Kosovo dénonçant les actes de violences commis à Leposavic

L’ambassade de France au Kosovo condamne avec la plus grande fermeté les actes de violences qui ont été commis sur un bâtiment de la mairie de Leposavic cette semaine. Elle rappelle l’exigence d’un processus électoral exemplaire et responsable, qui reflète l’attachement de tout le peuple kosovar à la démocratie, à la transparence des élections et au rejet de la violence sous toutes ses formes.

Ambasada e Francës në Kosovës dënon fuqishëm aktet e dhunës që janë kryer në një ndërtesë të komunës së Leposaviqit këtë javë. Ajo rikujton kërkesën për një proces zgjedhor shembullor dhe të përgjegjshëm, që pasqyron angazhimin e gjithë popullit të Kosovës për demokracinë, transparencën e zgjedhjeve dhe refuzimit të çdo forme të dhunës.

Ambasada Francuske na Kosovu najoštrije osuđuje akte nasilja koji su počinjeni na zgradi opštine Leposavić ove nedelje. Ona podseća na zahtev za odgovoran i primeran izborni proces koji odražava posvećenost svih ljudi na Kosovu za demokratiju, transparentnost izbora i odbacivanje bilo kakvog oblika nasilja

Dernière modification : 08/07/2018

Haut de page