Déclaration conjointe de la France et de l’Allemagne

JPEG

« L’Allemagne et la France apportent leur plein soutien à la Représentante Spéciale de l’Union Européenne au Kosovo, dans sa décision de suspendre l’assistance financière de 7.8 million d’euros à Mitrovica Nord pour le projet de construction d’un centre culturel et d’un nouveau bâtiment universitaire. En effet, l’Union Européenne a fait valoir que les autorités locales n’ont pas respecté les conditions issues de l’accord mutuel, à savoir la suppression des bâtiments illégaux et le libre accès à toutes les zones de travail. L’utilisation des fonds européens au profit de la population locale doit être transparente et contrôlée et doit suivre les dispositions détaillées dans le contrat mis en place entre la Municipalité de Mitrovica et le bureau de l’UE. »

Germany and France fully support the European union special representative in Kosovo i her decision of suspending the 7,8 million euros financial support to North Mitrovica for the cultural center construction project and the new university building project.
Indeed the European office emphasizes that the local authorities did not respect the conditions that were mutually agreed upon, namely the removal of illegal buildings and the free access to all working areas.
The use of EU funds provided for the benefit of the local population must be transparent and supervised and follow the stipulations laid down in the contract between the Municipality of Mitrovica and the EU Office.

Gjermania dhe Franca mbështesin plotësisht vendimin e Përfaqësueses speciale të Bashkimit Evropian në Kosovë për pezullimin e mbështetjes financiare prej 7,8 milionë euro për Mitrovicën e Veriut për projektin e ndërtimit të qendrës kulturore dhe projektin e ndërtesës së re të universitetit.
Në të vërtetë, zyra e BE-së thekson se autoritetet lokale nuk i respektuan kushtet për të cilat ishin rënë dakord reciprokisht, largimi i ndërtimeve pa leje dhe qasja e lirë në të gjitha vendpunishtet.
Shfrytëzimi i fondeve të BE-së të siguruara për të mirën e popullatës lokale duhet të jetë transparent dhe të mbikqyrura, duke përmbushur gjithashtu edhe kushtet e përcaktuara në kontratën ndërmjet Komunës së Mitrovicës dhe Zyrës së BE-së.

Nemačka i Francuska u potpunosti podržavaju Specijalnu predstavnicu Evropske unije na Kosovu i njenu odluku o obustavi finansijsku podrške Severnoj Mitrovici od 7,8 miliona evra za projekat izgradnje kulturnog centra i projekat izgradnje nove zgrade univerziteta.
U stvari, Evropska kancelarija naglašava da lokalne vlasti nisu poštovale uslove koji su međusobno dogovoreni, odnosno uklanjanje ilegalnih objekata i slobodan pristup svih gradilišta
Upotreba sredstava EU dodeljena u korist lokalnog stanovništva mora biti transparentna i nadgledana i poštovati odredbe propisane ugovorom između opštine Mitrovica i Kancelarije EU.

Dernière modification : 26/07/2017

Haut de page