Déclaration des représentants de la mission de l’Union européenne sur les élections législatives du 6 octobre 2019

Statement by Heads of EU Mission in Kosovo on early parliamentary elections, 6 October 2019

Following the invitation from President Thaçi, an EU Election Observation Mission (EOM) was deployed to observe the early parliamentary elections of 6 October 2019. Elections are one of the fundamental components of democracy. They represent an opportunity for the people of Kosovo to exercise their democratic right to vote and elect their leaders.

The EU calls for the electoral process to be conducted in a peaceful, transparent and inclusive manner, in line with international standards and the Rule of Law. All political parties and leaders should ensure a respectful campaign focused on concrete programmes in the interest of Kosovo people.

Strengthening the electoral process is an essential part of the electoral cycle and of utmost importance in Kosovo. The EU and OSCE have jointly supported the formation of an Assembly Ad Hoc Committee and Advisory Group on this matter. We invite all parties to take the efforts of the Committee seriously and step up its work after the elections in order to implement recommendations of the EU EUOM.


Deklaratë e kryesuesve të Misionit të BE-së në Kosovë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit 2019

Pas ftesës së Presidentit Hashim Thaçi, një Mision i BE-së për Vëzhgimin e Zgjedhjeve (EOM) erdhi për t’i vëzhguar zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit 2019. Zgjedhjet janë një prej komponentëve themelorë të demokracisë. Ato janë një mundësi për popullin e Kosovës për ta ushtruar të drejtën e tyre demokratike për të votuar dhe zgjedhur udhëheqësit e vet.

BE-ja bën thirrje që procesi zgjedhor të mbahet në mënyrë të qetë, transparente dhe gjithëpërfshirëse, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe sundimin e së drejtës. Të gjitha partitë politike dhe udhëheqësit e tyre duhet të sigurojnë fushatë respektuese të përqendruar në programe konkrete në interes të popullit të Kosovës.

Forcimi i procesit zgjedhor është pjesë thelbësore e ciklit zgjedhor dhe me rëndësi të madhe në Kosovë. BE-ja dhe OSBE-ja bashkërisht e kanë mbështetur themelimin e një Komisioni ad hoc të Kuvendit dhe të një Grupi Këshillëdhënës për këtë çështje. I ftojmë të gjitha palët t’i marrin me seriozitet përpjekjet e Komisionit dhe ta përshpejtojnë punën pas zgjedhjeve për t’i zbatuar rekomandimet e EU EOM.


Izjava šefova misija EU na Kosovu povodom vanrednih parlamentarnih izbora, 6. oktobra 2019.

Nakon poziva predsednika Thaçija, Misija EU za posmatranje izbora (EOM) je razmeštena za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra 2019. Izbori su jedna od osnovnih komponenti demokratije. Predstavljaju priliku za građane Kosova da iskoriste svoje demokratsko pravo da glasaju i izaberu svoje lidere.

EU poziva da se izborni proces odvija na miran, transparentan i inkluzivan način, u skladu sa međunarodnim standardima i vladavinom zakona. Sve političke stranke i lideri trebaju da obezbede respektabilnu kampanju usredsređenu na konkretne programe u interesu građana Kosova.

Jačanje izbornog procesa je suštinski deo izbornog ciklusa i od izuzetnog značaja na Kosovu. EU i OEBS su zajedno podržali osnivanje ad hoc skupštinskog Odbora i savetodavne grupe za ovo pitanje. Pozivamo sve stranke da ozbiljno shvate napore Odbora i ubrzaju rad istog nakon izbora kako bi se sprovele preporuke EU EOM-a.

Dernière modification : 24/09/2019

Haut de page