Déclaration des Ambassades de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis

QUINT MEMBER STATES STATEMENT

We are deeply concerned by ongoing efforts to undermine the work of the Specialist Chambers, as well as by the December 29 presidential pardons of three individuals convicted of murder in the so-called “Hajra Family Case.” The Chambers, in particular, are an important part of Kosovo´s commitment to the rule of law and Kosovo´s work to address crimes committed on its soil.

The Quint countries have been long-standing and true friends of Kosovo, including at the most difficult times. From our support to the NATO intervention, to the sacrifice of our soldiers in Kosovo, to our early recognition of Kosovo’s independence and our ongoing support to your development, we have worked hard to support your country. Your success is in our interest. However, we will always insist that Kosovo should uphold justice.

There is no reason to stop the work of the Specialist Chambers, and we call on any head of institutional bodies, party leaders, or Member of Parliament to abandon any thought of repealing or re-negotiating any aspect of the Law on the Specialist Chambers. Such a move calls into question Kosovo’s commitment to the rule of law and risks all that Kosovo has achieved. It puts the interests of certain individuals above the interests of Kosovo society. We condemn such a move, and anyone who supports it will be rejecting Kosovo’s partnership with our countries. We urge all Kosovo’s leaders and members of the Kosovo Assembly to speak out against this initiative and honestly inform Kosovo’s citizens of the severe negative consequences, including for Kosovo’s international and Euro-Atlantic integration, if Kosovo continues on this path. At the same time, we expect all states to prosecute or co-operate fully with prosecutions of alleged crimes committed in Kosovo.

The creation of the Specialist Chambers was the only way for Kosovo to demonstrate its commitment to justice and the rule of law and to continue to receive international support. Kosovo has progressed in the last seven years with our help because of its commitment to international justice. The Assembly’s decision in 2015 to create the Specialist Chambers was a clear sign that Kosovo rejected the culture of impunity. There was no deal done between the International Community and Kosovo regarding the creation of the Specialist Chambers.

DEKLARATË E SHTETEVE TË QUINT-it

Jemi thellësisht të shqetësuar me përpjekjet e vazhdueshme për të zhvlerësuar punën e Dhomave të Specializuara, si dhe vendimin e Presidentit për të falur tre të dënuar për vrasje, në të ashtuquajturin “rasti i familjes Hajra”. Dhomat e Specializuara, në veçanti janë pjesë e rëndësishme e përkushtimit të Kosovës për sundim të ligjit dhe angazhimit të Kosovës për të adresuar krimet e kryera në teritorin e saj.

Vendet e QUINT-it kanë qenë prej kohësh miq të vërtetë të Kosovës, përfshirë këtu edhe në kohërat më të vështira. Që nga mbështetja jonë për ndërhyrjen e NATO-s, sakrifikimin e ushtarëve tanë në Kosovë, njohjen e menjëhershme të Pavarësisë së Kosovës dhe mbështetjen tonë të vazhdueshme në zhvillimin tuaj, ne kemi punuar shumë për të mbështetur vendin tuaj. Suksesi juaj është në interesin tonë. Megjithatë, ne do të këmbëngulim gjithmonë që Kosova të mbështesë drejtësinë.

Nuk ka asnjë arsye për të penguar punën e Dhomave të Specializuara dhe ftojmë secilin kryesues të institucioneve, udhëheqës të partive apo deputet, të heqin dorë nga çdo tentim për të shfuqizuar apo ri-negocuar çfarëdo pjese të Ligjit për Dhomat e Specializuara. Një veprim i tillë vë në pikëpyetje përkushtimin e Kosovës për sundimin e ligjit dhe rezikon të gjitha të arriturat e Kosovës. Kjo i vënë interesat e individëve mbi interesat e shoqërisë kosovare. Ne e dënojmë një gjë të tillë, dhe kushdo që mbështetë një gjë të tillë, do të veprojë qëllimisht kundër partneritetit të Kosovës me vendet tona. Ftojmë të gjithë liderët të Kosovës dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës të ngrisin zërin kundër kësaj iniciative dhe me sinqeritet të plotë të informojnë qytetarët e Kosovës për pasojat e rënda negative, përfshirë këtu edhe procesin e integrimit ndërkombëtarë dhe Euro-Atlantik të Kosovës, nëse Kosova vazhdon në këtë mënyrë. Në të njejtën kohë, presim që të gjitha shtetet të ndjekin penalisht ose të bashkëpunojnë në plotni, në gjykimin e krimeve të supozuara, të kryera në Kosovë.

Krijimi i Dhomave të Specializuara ishte mënyra e vetme për Kosovën të dëshmoj përkushtimin e saj për drejtësi dhe sundim të ligjit, dhe të vazhdojë të pranoj mbështetjen ndërkombëtare. Me ndihmën tonë, Kosova ka shënuar përparim në shtatë vitet e fundit për arsye të përkushtimit të saj për drejtësi ndërkombëtare. Vendimi i Kuvendit në vitin 2015 për të krijuar Dhomat e Specializuara ishte shenjë e qartë se Kosova refuzoi kulturën e mosndëshkimit. Nuk kishte asnjë marrëveshje ndërmjet komunitetit ndëkombëtarë dhe Kosovës lidhur me krijimin e Dhomave të Specializuara.

IZJAVA ZEMALJA KVINTA

Duboko smo zabrinuti zbog tekućih napora da se naruši rad Specijalizovanih veća, kao i predsedničkim pomilovanjima od 29. decembra za tri osobe osuđene za ubistvo u slučaju poznatog kao slučaj "porodice Hajra". Veća su naročito važan deo posvećenosti Kosova vladavini prava i angažovanja Kosova na rešavanju zločina počinjenih na njegovom tlu.

Zemlje Kvinte su dugogodišnji i istinski prijatelji Kosova, uključujući i u najtežim vremenima. Počevši od naše podrške NATO intervenciji, požrtvovanju naših vojnika na Kosovu, pa sve do našeg ranog priznavanja kosovske nezavisnosti i našoj stalnoj podršci vašem razvoju, trudili smo se da podržimo vašu zemlju. Vaš uspeh je u našem interesu. Međutim, mi ćemo uvek insistirati da Kosovo treba da podrži pravdu.

Nema razloga da se zaustavi rad Specijalizovanih veća i pozivamo svakog rukovodioca institucionalnih organa, lidere stranaka, ili poslanike skupštine da napuste svaku pomisao o ukidanju ili ponovnom pregovaranju o bilo kom aspektu Zakona o specijalizovanim većima. Takav potez postavlja pod znak pitanja posvećenost Kosova vladavini prava i rizikuje sve ono što je Kosovo postiglo. On postavlja interese određenih pojedinaca iznad interesa kosovskog društva. Mi osuđujemo takav potez i svako ko to podržava će odbaciti partnerstvo Kosova sa našim zemljama. Podstičemo sve kosovske lidere i članove Skupštine Kosova da se izjasne protiv ove inicijative i da iskreno obaveste građane Kosova o oštrim negativnim posledicama, uključujući i o posledicama po međunarodnu i evroatlansku integraciju Kosova ukoliko Kosovo nastavi u ovom pravcu. Istovremeno, očekujemo od svih država da krivično gone ili da u potpunosti sarađuju u krivičnom gonjenju navodnih zločina počinjenih na Kosovu.

Formiranje Specijalizovanih veća je bio jedini način da Kosovo pokaže svoju posvećenost pravdi i vladavini prava i da nastavi da dobija međunarodnu podršku. Kosovo je napredovalo u poslednjih sedam godina uz našu pomoć zbog svoje posvećenosti međunarodnoj pravdi. Odluka Skupštine 2015. godine da formira Specijalizovana veća je bio jasan znak da je Kosovo odbacilo kulturu nekažnjivosti. Nije bilo pogodbe između Međunarodne zajednice i Kosova u vezi sa formiranjem Specijalizovanih veća.

Dernière modification : 05/01/2018

Haut de page