Déclaration des Ambassades de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis

Statement by the Embassies of France, Germany, Italy, the United Kingdom and the United States in Pristina.

We welcome recent statements by Kosovo’s political leaders committing to abandon efforts to abrogate the Specialist Chambers. We expect Kosovo’s leaders to keep their word and all Kosovo institutions to honor this commitment. Only by upholding the rule of law and ensuring justice for all victims can Kosovo affirm its maturity as a state and its readiness to fully integrate into Europe and the international community. Standing by the Specialist Chambers will enable continued support from Kosovo’s closest friends and allies as we celebrate the many achievements made in the decade since independence.

***

Deklaratë e përbashkët e Ambasadës së Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara

Mirëpresim deklaratat e fundit të udhëheqësve politik Kosovarë ku zotohen se heqin dorë nga përpjekjet për të shfuqizuar Dhomat e Specializuara. Presim nga udhëheqësit e Kosovës të mbajnë fjalën e tyre kurse nga institucionet e Kosovës presim që ta nderojnë këtë gadishmëri. Vetëm duke mbështetur sundimin e ligjit dhe duke siguruar drejtësi për të gjitha viktimat, Kosova mund ta afirmojë pjekurinë e saj si shtet dhe gadishmërinë për tu integruar tërësisht në Europë dhe komunitetin ndërkombëtarë. Me mbështetjen e Dhomave të Specializuara mundësohet mbështetje e vazhdueshme nga miqtë dhe aleatët më të ngushtë të Kosovës tani kur festojmë shumë të arritura në dekadë, që nga pavarësia.

***

Izjava ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država

Pozdravljamo nedavne izjave kosovskih političkih lidera koji se obavezuju da napuste napore za ukidanje Specijalizovanih veća. Očekujemo da će kosovski lideri održati svoju reč i da će sve kosovske institucije poštovati ovu posvećenost. Samo podržavajući vladavinu prava i osiguravanjem pravde za sve žrtve, Kosovo može potvrditi svoju zrelost kao država i spremnost da se u potpunosti integriše u Evropu i međunarodnu zajednicu. Podržavanjem specijalizovanih veća omogući će nastavak podrške najbližih prijatelja i saveznika Kosova dok slavimo mnoga dostignuća u deceniji od nezavisnnosti.

Dernière modification : 08/02/2018

Haut de page