Demande de visa - Kërkesa për vizë - Zahtev za vizu

L’AMBASSADE DE FRANCE AU KOSOVO NE DÉLIVRE PAS DE VISAS.

Les demandes de visa court séjour (- de 3 mois) doivent être déposées à l’Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo).
Les demandes de visa long séjour (+ de 3 mois) doivent être déposées à l’Ambassade de France à Skopje (Macédoine).

Pour une demande de visa Schengen court séjour pour la France

Vous devez déposer votre demande de visa personnellement auprès de la compagnie
TLS contact à l’adresse suivante :

TLS Contact
Téléphone :+383 38 70 33 11

Ahmet Krasniqi,
Objekti C1-1, Nr.145, rez-de-chaussée
Arbëria / Dragodan

Pour votre information : TLS contact perçoit des frais de service (23 euros) en plus du tarif officiel du visa.

La prise de rendez-vous en ligne se fait chez TLScontact via la page https://ch.tlscontact.com/xk/prn/index.php


VIZAT

AMBASADA E FRANCËS NË KOSOVË NUK LËSHON ASNJË LLOJ VIZE

Për kërkesat e VIZAVE Schengen pёr Francё, Zvicёr, Lihtenshtajn, Austri dhe shtetet e BENELUKSIT

Ju lutemi dёrgoni personalisht kёrkesёn e vizave pranё kompanisё TLS contact me adresё :
TLS Contact
Telefoni :+383 38 70 33 11

Rruga Ahmet Krasniqi,
Objekti C1-1, Nr.145, kati pёrdhes
Arbëria / Dragodan

Pёr informacionin tuaj : pagesa pёr shёrbimin e TLS Contact ёshtё 23 euros, pёrveç tarifёs zyrtare tё vizёs.

Terminet caktohen drejtёperdrejtё tek TLScontact pёrmes faqёs sё internetit : https://ch.tlscontact.com/xk/prn/index.php

VIZE

FRANCUSKA AMBASADA NA KOSOVU NE IZDAJE VIZE

Za šengenske vizne zahteve za Francusku, Švajcarsku, Lihtenštajn, Austriju i državama BENELUKS-a

Molimo pošaljite lični zahtev kod TLS kontakt kompanije na sledeću adresu :

TLS Contact
Telefon :+383 38 70 33 11

Ulica Ahmet Krasniqi,
Objekti C1-1, Nr.145,
Arberia / Dragodan

Za vašu informaciju : naknada za uslugu TLS Kontakt je 23 eura, plus zvanična tarifa.

Uslovi su postavljeni direktno na TLScontact preko veb stranice :
https://ch.tlscontact.com/xk/prn/index.php

Pour une demande de visa long séjour (+ de 3 mois, étudiant, regroupement familial, OFII après accord, etc.)

Rendez-vous sur le site de l’l’Ambassade de France à Skopje (Macédoine) afin de connaitre les modalités en vigueur et prendre rdv en ligne.

Il faudra compléter le formulaire ci-dessous :

PDF - 36.6 ko
Formulaire visa long séjour
(PDF - 36.6 ko)

Veuillez consulter la liste des documents en fonction du visa demandé :

PDF - 28.8 ko
Visa retour
(PDF - 28.8 ko)
PDF - 24.5 ko
Visa de travail
(PDF - 24.5 ko)
PDF - 44.8 ko
Recours après refus visa court-séjour
(PDF - 44.8 ko)
PDF - 54.3 ko
Visa conjoint de français
(PDF - 54.3 ko)
PDF - 46 ko
Visa étudiant
(PDF - 46 ko)

Për kërkesat e VIZAVE AFATGJATA (më 6 muaj, student, bashkim familjar, OFII pas pëlqimit, etj.) : ju ftojmë që të drejtoheni tek Ambasada e Francës në Shkup Maqedoni e Veriut

Për tu njoftuar me modalitetet në fuqi si dhe për caktimin e termineve në mënyrë elektronike.

PDF - 36.6 ko
Formulaire visa long séjour
(PDF - 36.6 ko)

Ju lutem konsultoni listën e dokumenteve :

PDF - 176.9 ko
Vizë për bashkëshortin/en francez/e
(PDF - 176.9 ko)
PDF - 175.6 ko
Vizë per studime
(PDF - 175.6 ko)
PDF - 147 ko
Vizë për punë
(PDF - 147 ko)
PDF - 146.5 ko
Vizë kthimi
(PDF - 146.5 ko)

Ambasada e Francës në Shkup
Adresa Todor Aleksandrov, 165 - 1000 SKOPJE, Maqedoni
tel. : (00) 389 2 324 4300Za DUGOROCNE VIZE (+ 6 meseci, ućenike, spajanje porodice, OFII, itd.) : molimo vas da se obratite u Fraskuskoj Ambasadi u Skoplju (Severna Makedonija) da bi se upoznali sa modalitetima na snazi i za zakazivanje termina putem interneta :
https://mk.ambafrance.org/Demander-...

Hvala da se obratite u Fraskuskoj Ambasadi u Skoplju (Makedonija) da bi se upoznali sa modalitetima na snazi.

Fraskuska Ambasadi u Skopje
Todor Aleksandrov, 165 - 1000 SKOPJE
Makedonija
tel. : (00) 389 2 324 4300

PDF - 36.6 ko
Formulaire visa long séjour
(PDF - 36.6 ko)

Dernière modification : 15/09/2021

Haut de page