Elections législatives au Kosovo – Communiqué de l’Ambassade de France

PNG

Un grand bravo au peuple kosovar pour des élections qui se sont bien déroulées. Félicitations à la CEC, à la police du Kosovo, à l’OSCE et à la mission d’observation de l’UE qui ont apporté une contribution exemplaire au scrutin. Vive la démocratie !
On note que la Mission d’observation de l’Union européenne a constaté que les élections ont été transparentes et paisibles dans la plus grande partie du Kosovo, mais qu’elle a également relevé des irrégularités qui font apparaître la nécessité d’améliorer encore le système électoral et qu’elle a déploré le climat d’intimidation et de violences contre certains candidats et leurs électeurs dans les municipalités serbes du Kosovo.

Përgëzojmë popullin e Kosovës për mbarëvajtjen e zgjedhjeve. Urime KQZ-së, OSBE-së, policisë së Kosovës dhe misionit vëzhgues të BE-së, të cilët kanë dhënë një kontribut shembullor për votim. Rroftë demokracia !
Vërejmë se misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian ka konstatuar se zgjedhjet ishin transparente dhe të qeta në pjesën më të madhe të Kosovës, por gjithashtu ka vërejtur parregullsi që shprehin nevojën për të përmirësuar më tej sistemin zgjedhor dhe ka kritikuar klimën e frikësimit dhe dhunës ndaj disa kandidatëve dhe votuesve të tyre në komunat serbe në Kosovë.

Čestitamo narodu Kosova za izbore koji su prošli dobro. Čestitamo CIK-u, kosovsku policiju, OEBS-u i posmatračku misiju EU, koji su dali uzoran doprinos za glasanje. Živela demokratija !
Uočeno je da je posmatračka misija Evropske unije utvrdila da su izbori bili transparentni i mirni u većem delu Kosova, ali i primetila neke nepravilnosti koje ukazuju na potrebu da se dodatno poboljša izborni sistem i osudila klimu zastrašivanja i nasilja protiv nekih kandidata i svojih birača u srpskim opštinama na Kosovu.

Dernière modification : 08/07/2018

Haut de page