Fête nationale du 14 juillet au Kosovo

Discours de Mme l’Ambassadeur Maryse Daviet

Discours de la fête nationale - 14 juillet 2016

Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Parlement, Messieurs les Ministres, Monsieur le Maire de Pristina

1/Le Kosovo en 2016 a connu de grands succès : entrée en vigueur de l’ASA, accession à l’UEFA et à la FIFA. Vos athlètes participeront en août aux Jeux Olympiques au Brésil et représenteront dignement leur pays.
A la conférence de Paris le 4 Juillet, la perspective européenne des Balkans occidentaux a été confirmée et plusieurs investissements, notamment dans le domaine des infrastructures, ont été annoncés. Les Premiers Ministres ont signé l’accord sur le RYCO –Régional Youth Cooperation Office- A cet égard je salue l’enthousiasme et le dynamisme de la représentante de la société civile, Krenare Gashi.

2/ Les deux priorités pour le pays :
-  le développement économique et la création d’emplois pour l’avenir du Kosovo et des Kosovars quelle que soit leur appartenance ethnique et ou confessionnelle. C’est au demeurant un défi commun à tous les pays de la région.
-  l’obligation à tous les niveaux, local, national et régional de respecter les relations contractuelles avec l’UE dans la mise en œuvre de l’ASA et avec la communauté internationale.

3/ Nous attachonst une importance particulière avec nos partenaires européens et américains au développement économique, écologique et touristique de votre pays. Le Ministre des Finances a signé à Paris avec son homologue français un protocole sur un prêt concessionnel pour la construction d’une usine de traitement des eaux usées à Pristina. C’est le seul accord de ce type signé avec un pays des Balkans occidentaux.

4/ Le dialogue avec la Serbie, qui conditionne la perspective européenne des deux pays doit avancer, malgré les obstacles. J’ai confiance dans la volonté de Pristina de continuer à faire sa part du chemin.
5/ Les attentats terroristes nous rappellent l’impératif prioritaire de lutter contre le terrorisme. Dans ce cadre, il est plus que jamais nécessaire pour le Kosovo de continuer de défendre le sécularisme constitutionnel qui garantit la liberté religieuse mais interdit l’interférence des religions dans la vie publique. Le Kosovo doit demeurer le pays de la tolérance religieuse et du respect de son héritage culturel et religieux.
6/ La France continuera à vous soutenir dans vos efforts. Tous ses représentants, tous mes compatriotes ici présents ce soir, qu’ils soient membres d’organisations internationales OSCE, COE, EULEX KFOR et la MINUK ou encore acteurs du monde économique et culturel, s’associent à moi. Je les remercie de leur engagement en faveur de la consolidation démocratique et du développement économique du Kosovo.

7/ L’ambassade se renouvellera cet été et cet automne pour Paris et pour OSLO. Je remercie Lise pour son enthousiasme et son professionnalisme. Je suis certaine que les autres membres motivés de l’équipe apporteront leur concours à mon successeur pour développer la coopération bilatérale.

8/ Avant d’écouter les hymnes nationaux français et kosovar, je voudrais rendre hommage aux drapeaux français, européen et kosovar dont vous devez être fiers pour ce qu’il symbolise.

JPEG

Fjalimi me rastin e Festës kombëtare – 14 korrik 2016

Zoti Kryeministër, z. Kryetar i Parlamentit, zotëri ministra, z. Kryetar i Prishtinës

1 / Kosova në vitin 2016 ka shënuar suksese të mëdha : hyrja në fuqi e MSA-së, pranimi në UEFA dhe FIFA. Atletët e juaj do të marrin pjesë në gusht në Lojërat Olimpike në Brazil dhe do të përfaqësojnë denjësisht vendin e tyre.

Në konferencën e Parisit më 4 korrik, perspektiva europiane e Ballkanit Perëndimor është konfirmuar dhe janë paralajmëruar disa investime, veçanërisht në sektorin e infrastrukturës. Kryeministrat nënshkruan Marrëveshjen RYCO - Regional Youth Cooperation Office. Me këtë rast përshëndes entuziazmin dhe dinamizmin e përfaqësueses së shoqërisë civile, Krenare Gashi.

2/ Dy prioritetet e vendit janë :
-  Zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të punës për të ardhmen e Kosovës dhe të kosovarëve, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike dhe/ose fetare. Kjo mbetet një sfidë e përbashkët e të gjitha vendeve të rajonit.

-  Obligimi në të gjitha nivelet, lokal, nacional dhe regjional për të respektuar marrëdhënjet kontraktuale me BE-në, duke zbatuar MSA-në, dhe me bashkësinë ndërkombëtare.

3/ Ne i japim një rëndësi të veçantë, së bashku me partnerë europianë dhe amerikanë zhvillimit ekonomik, ekologjik dhe turistik të vendit tuaj. Ministri i financave ka nënshkruar në Paris me homologun e tij francez një marrëveshje për një kredi koncesionare për ndërtimin e një impijanti të trajtimit të ujërave të zeza në Prishtinë. Kjo është e vetmja marrëveshje e këtij lloji e nënshkruar me një vend të Ballkanit perëndimor.

4/ Dialogu me Serbinë që kushtëzon perspektivën europiane të dy vendeve duhet të avansojë, përkundër vështirësive. Kam besim në vullnetin e Prishtinës se do të vazhdojë të jetë pjesë e këtij rrugëtimi.

5/ Sulmet terroriste na përkujtojnë imperativin prioritar për të luftuar kundër terrorizmit. Në kuadër të kësaj, për Kosovën është e domosdoshme, më tepër se kurrë, të vazhdojë të mbrojë sekularizmin kushtetues që garanton lirinë fetare, por që ndalon ndërhyrjen e religjioneve në jetën publike. Kosova duhet të mbetet vendi i tolerancës religjioze dhe i respektimit të trashëgimisë kulturore dhe fetare.

6/ Franca do të vazhdojë t’ju mbështes në përpjekjet e juaja. Të gjithë përfaqësuesit e saj, të gjithë bashkqytetarët e mi këtu të pranishëm sonte, qofshin anëtarë të organizatave ndërkombëtare, OSCE, COE, EULEX, KFOR dhe UNMIK, ose aktorë të zhvillimit ekonomik dhe kulturor, më bashkohen mua. Unë i falenderoj për angazhimin e tyre për konsolidimin demokratik dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.

7/Ambasada do të ripërtrihet këtë verë dhe vjeshtë, me detyrat e reja në Paris dhe Oslo. Unë e falenderoj Lizën për entuziazmin dhe profesionalizmin e saj. Jam e sigurtë se pjesëtarët tjerë të motivuar të ekipit do të japin ndihmën e tyre pasuesit tim për të zhvilluar bashkëpunimin bilateral.

8/ Para se t’i dëgjojmë himnet kombëtare, francez dhe kosovar, do të doja t’i nderojmë flamujtë, francez, europian dhe kosovar, për simbolikën e të cilit duhet të jeni krenarë.

JPEG

Govor povodom Dana državnosti - 14 jula, 2016

Gospodine premijeru, g. Predsedniče Skupštine, gospodo ministri, gospodine gradonačelniče Prištine

1 / Kosovo u 2016 je postigla velike uspehe : stupanje na snagu SSP/SAA, prijem u UEFA i FIFA. Vaši sportisti će učestvovati na Olimpijskim igrama u avgustu u Brazilu i da će se sa ponosom predstavljati svoju zemlju.

Na konferenciji u Parizu 4 jula, potrvdjena je Evropska perspektiva zapadnog Balkana i najavljeno je nekoliko investicija, posebno u sektoru infrastrukture. Premijeri potpisali su sporazum RYCO – Regional Youth Cooperation Office. Ovom prilikom pozdravljam entuzijazam i dinamičnost predstavnice civilnog društva, Krenare Gashi.

2/ Dva prioriteta za zemlju :

- Ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta za budućnost Kosova i Kosovara, bez obzira na njihovu etničku pripadnost i / ili religiju. To ostaje izazov svih zemalja u regionu.

Obaveza na svim nivoima, lokalnom, nacionalnom i regionalne vlasti da poštuju ugovorne odnose sa EU, uz sprovođenje SSP, i sa međunarodnom zajednicom.

3/ Zajedno sa evropskim i američkim partnerima, mi pridajemo veliku važnost ekonomskog, ekološkog i turističkog razvoja vaše zemlje. Ministar finansija potpisao je u Parizu sa svojim francuskim kolegom ugovor za kredit za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u Prištini. Ovo je jedini sporazum te vrste potpisan sa nekom zemljom zapadnog Balkana.

4/ Dijalog sa Srbijom, uslovljen evropskom perspektivom dveju zemalja, uprkos teškoćama mora da ide napred. Verujem u dobru volju Prištine da će nastaviti da da budeo deo ovog puta.

5. Teroristički napadi nas podsećaju na imperativ prioriteta za borbu protiv terorizma. U tom kontekstu, Kosovo je potrebno, više nego ikada, nastaviti da štiti ustavni sekularizam koji garantuje slobodu veroispovesti, ali zabranjuje mešanje religije u javnom životu. Kosovo treba da ostaje zemlja verske tolerancije i poštovanja kulturnog i verskog nasleđa.

6/ Francuska će nastaviti da vas podržava u svojim naporima. Svi njeni predstavnici, svi moji sugrađani prisutni večeras ovde, bilo da su članovi međunarodnih organizacija, OEBS, SE, EULEX, KFOR i UNMIK, ili aktera ekonomskog i kulturnog razvoja, pridružiće mi se. Zahvaljujem za njihovo zalaganje za demokratsku konsolidaciju i ekonomski razvoja Kosova.

7/ Ambasada će biti obnovljena ovog leta i jeseni, kao i odlazak u Pariz i Oslo. Zahvaljujem Lise za njen entuzijazam i profesionalnost. Sigurna sam da će ostali članovi motivirani od ekipe dace podršku mom nasledniku za razvijanje bilateralne saradnje.

8/ Pre nego što čujemo nacionalne himne, francuski i kosovski, želela bih dajemo počast zastavama francuske, evropske i kosovske, za koju morate biti ponosni na ono što simbolizuje.

JPEG

Dernière modification : 15/07/2016

Haut de page