Message de félicitations de l’Ambassade

Félicitations à M. Avdullah Hoti pour son élection en qualité de Premier ministre et plein succès pour son mandat. L’Ambassade souhaite une collaboration étroite et fructueuse avec lui et son équipe. Les défis que doit relever son gouvernement sont nombreux, à commencer par le traitement de la crise sanitaire, la poursuite des réformes , la consolidation de l’Etat de droit, la lutte contre la corruption et la reprise du dialogue, sous l’égide de l’Union européenne.


Urime z. Avdullah Hoti për zgjedhjen e tij Kryeministër dhe shumë suksese gjatë mandatit të tij. Ambasada dëshiron të ketë një bashkëpunim të ngushtë dhe të frytshëm me të dhe ekipin e tij. Sfidat me të cilat përballet qeveria e tij janë të shumta, duke filluar me trajtimin e krizës shëndetësore, vazhdimin e reformave, konsolidimin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe rifillimin e dialogut, nën udhëheqjen e Bashkimi evropian.


Čestitamo g. Avdullah Hoti izbor na položaju Premijera i mnogo uspeha tokom njegovog mandata. Ambasada želi blisku i plodnu saradnju sa njim i njegovim timom. Izazovi s kojima se suočava njegova vlada su brojni, počev od rješavanja zdravstvene krize, nastavka reformi, konsolidacije vladavine prava, borbe protiv korupcije i obnavljanja dijaloga, pod vodstvom Evropske unije.

Dernière modification : 04/06/2020

Haut de page