Modalités de demandes de visa

Nouvelles conditions d’obtention de visa à partir du 16/08/2010

INFORMATION A DESTINATION DES RESSORTISSANTS DU KOSOVO

A partir du 16 août 2010, la Suisse représentera la France pour l’examen de vos demandes et de délivrance de visas court séjour Schengen (visas de type A et C).

A compter de cette date, si vous souhaitez effectuer une demande de visas court séjour Schengen pour la France, vous devrez déposer votre demande auprès du service des visas de l’ambassade de Suisse à Pristina.

Nous vous invitons, dès à présent, à prendre attache auprès de l’ambassade de Suisse à Pristina afin de connaitre les nouvelles modalités en vigueur :

Ambassade de Suisse au Kosovo Adrian Krasniqi Street, 11 10060 PRISTINA

Tel : +381 (0) 38 248 090 Fax : +381 (0) 38 2269 160

www.eda.admin.ch/pristina

INFORMATA PËR SHTETASIT E KOSOVËS

Duke filluar prej 16 gusht 2010, Zvicra do ta përfaqësojë Francën për shqyrtimin e kërkesave për vizë Shengen afatshkurte (viza të tipit A dhe C).

Prej kësaj date, në qoftë se dëshironi të bëni kërkesë për vizë afatshkurte Shengen për në Francë, duhet të drejtoheni në shërbimin e vizave pranë Ambasadës së Zvicrës në Prishtinë.

Ju ftojmë të kontaktoni Ambasadën e Zvicrës në Prishtinë me qëllim që të informoheni lidhur me implementimin e modaliteteve të reja :

Ambasada e Zvicrës në Kosovë Rr. Adrian Krasniqi 11 10060 PRISHTINË Tel : +381 (0) 38 248 090

Fax : +381 (0) 38 2269 160

www.eda.admin.ch/pristina

INFORMACIJA ZA DRŽAVLJANE KOSOVA

Početkom 16 avgusta 2010, Švajcarska če predstavljati Francusku za razmatranje zahteve za kratkotrajne vize Šengen (viza tipa A i C).

Od ovog datuma, , ukoliko želite da se obratite za kratkotrajnu vizu Šengen za Francusku, morate da se obratite službi za vize ispred Švajcarske Ambasade u Prištini.

Pozivamo vas da kontaktirate Švajcarsku Ambasadu u Prištinu da bi se obavestili za implementaciju novih modaliteta :

Švajcarska Ambasada na Kosovu
Ul. Adrian Krasniqi 11
10060 PRIŠTINA
Tel : +381 (0) 38 248 090
Fax : +381 (0) 38 2269 160
www.eda.admin.ch/pristina

Dernière modification : 06/08/2010

Haut de page