Observation des réélections du 23 janvier 2011 à Mitrovica

L’Ambassade de France au Kosovo a participé dimanche, 23 janvier 2011, à l’observation des réélections à Mitrovica. Des équipes étaient présentes en permanence aux écoles : “Abdullah Shabani”, “Skënderbeu” et “Hivzi Sylejmani”. Une équipe tournante a visité quatre écoles.

Ambasada e Francës në Kosovë ka marr pjesë të dielën më 23 janar 2011, në procesin e vëzhgimit të zgjedhjeve në Mitrovicë. Ekipe nga ambasada kanë qëndruar vazhdimisht në shkollat : “Abdullah Shabani”, “Skënderbeu” dhe “Hivzi Sylejmani”. Një ekip tjetër lëvizës ka vizituar katër shkolla tjera.

Dernière modification : 04/06/2016

Haut de page