Où déposer sa demande de visa pour la France si vous résidez au Kosovo ?

L’AMBASSADE DE FRANCE AU KOSOVO NE DÉLIVRE PAS DE VISAS.

Les demandes de visa court séjour (- de 3 mois) doivent être déposées à l’Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo).
Les demandes de visa long séjour (+ de 3 mois) doivent être déposées à l’Ambassade de France à Skopje (Macédoine).

  • Pour une demande de visa Schengen pour la France, vous devez déposer votre demande de visa personnellement auprès de la compagnie
    TLS contact à l’adresse suivante :

TLS Contact
Téléphone :+383 38 70 33 11

Ahmet Krasniqi,
Objekti C1-1, Nr.145, rez-de-chaussée
Arbëria / Dragodan

Pour votre information : TLS contact perçoit des frais de service (23 euros) en plus du tarif officiel du visa.

La prise de rendez-vous en ligne se fait chez TLScontact via la page https://ch.tlscontact.com/xk/prn/index.php


VIZAT

AMBASADA E FRANCËS NË KOSOVË NUK LËSHON ASNJË LLOJ VIZE

Për kërkesat e VIZAVE Schengen pёr Francё, Zvicёr, Lihtenshtajn, Austri dhe shtetet e BENELUKSIT

Ju lutemi dёrgoni personalisht kёrkesёn e vizave pranё kompanisё TLS contact me adresё :
TLS Contact
Telefoni :+383 38 70 33 11

Rruga Ahmet Krasniqi,
Objekti C1-1, Nr.145, kati pёrdhes
Arbëria / Dragodan

Pёr informacionin tuaj : pagesa pёr shёrbimin e TLS Contact ёshtё 23 euros, pёrveç tarifёs zyrtare tё vizёs.

Terminet caktohen drejtёperdrejtё tek TLScontact pёrmes faqёs sё internetit : https://ch.tlscontact.com/xk/prn/index.php

VIZE

FRANCUSKA AMBASADA NA KOSOVU NE IZDAJE VIZE

Za šengenske vizne zahteve za Francusku, Švajcarsku, Lihtenštajn, Austriju i državama BENELUKS-a

Molimo pošaljite lični zahtev kod TLS kontakt kompanije na sledeću adresu :

TLS Contact
Telefon :+383 38 70 33 11

Ulica Ahmet Krasniqi,
Objekti C1-1, Nr.145,
Arberia / Dragodan

Za vašu informaciju : naknada za uslugu TLS Kontakt je 23 eura, plus zvanična tarifa.

Uslovi su postavljeni direktno na TLScontact preko veb stranice :
https://ch.tlscontact.com/xk/prn/index.php


* Pour déposer une demande de VISA LONG SÉJOUR (+ de 3 mois, étudiant, regroupement familial, OFII après accord, etc.)
Adressez-vous à l’Ambassade de France à Skopje (Macédoine) afin de connaitre les modalités en vigueur.

Le centre d’appels téléphoniques peut être contacté, pour la prise de RDV (à partir du réseau portable IPKO uniquement) au : 0.900.10.205)]

Për kërkesat e VIZAVE AFATGJATA (më 6 muaj, student, bashkim familjar, OFII pas pëlqimit, etj.) :

Ju ftojmë që të drejtoheni te ambasada e Francës në Shkup (Maqedoni) për tu njoftuar me modalitet në fuqi.

Caktimi i termineve bëhet përmes telefonit (prej rrjetit IPKO) : n° 0.900.10.205

Ambasada e Francës në Shkup
Adresa Todor Aleksandrov, 165 - 1000 SKOPJE, Maqedoni
tel. : (00) 389 2 324 4300
https://mk.ambafrance.org/-Le-service-des-visasZa DUGOROCNE VIZE (+ 6 meseci, ućenike, spajanje porodice, OFII, itd.) :

Hvala da se obratite u Fraskuskoj Ambasadi u Skoplju (Makedonija) da bi se upoznali sa modalitetima na snazi.

Zakazivanje sastanke preko telefona (preko mreže IPKO) na 0.900.10.205

Fraskuska Ambasadi u Skopje
Todor Aleksandrov, 165 - 1000 SKOPJE
Makedonija
tel. : (00) 389 2 324 4300
https://mk.ambafrance.org/-Le-service-des-visas
)]

Dernière modification : 07/07/2019

Haut de page