Quai d’Orsay - Déclaration du porte-parole du ministère des affaires étrangères

Quai d’Orsay - Déclaration du porte-parole du ministère des affaires étrangères

Kosovo - Election de M. Hashim Thaci à la présidence de la République (29 février 2016)

La France salue l’élection de M. Hashim Thaci à la présidence de la République du Kosovo. Nous regrettons le désordre et la violence qui ont accompagné le processus. La France appelle l’ensemble des élus à dialoguer dans le cadre d’un débat parlementaire apaisé.

Il importe de poursuivre les réformes essentielles au pays, notamment le renforcement de l’Etat de droit, la lutte contre la criminalité et la corruption ainsi que la poursuite du dialogue avec la Serbie à la suite des accords de Bruxelles du 19 avril 2013.

La France se tient aux côtés du Kosovo sur la voie du rapprochement avec l’Union européenne.

Quai d’Orsay : Deklarata e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme

Kosovë – Zgjedhja e z. Hashim Thaçi në Presidencën e Republikës (29 shkurt 2016)

Franca përshëndet zgjedhjen e z. Hashim Thaçi në Presidencën e Republikës së Kosovës. Ne shprehim keqardhje për rrëmujën dhe dhunën që e kanë përcjellur këtë proces. Franca fton të gjithë të zgjedhurit për dialog në kuadër të një debati të qetë parlamentar.
Eshtë me rëndësi të vazhdohen reformat kryesore në vend, në veçanti konsolidimi i shtetit ligjor, lufta kundër krimit dhe korrupcionit si dhe vazhdimi i dialogut me Serbinë sipas Marrëveshjeve të Brukselit të 19 prill 2013.
Franca mbështet Kosovën në rrugën e përafrimit me Bashkimin europian.

Quai d’Orsay - Izjava portparola Ministarstva Spoljnih Poslova

Kosovo – Izbor g. Hashima Tačija u Predsjedništvo Republike (29 februar 2016 )

Francuska pozdravlja izbor gospodina Hašima Tačija u Predsedništvo Republike Kosovo. Mi izražavamo žaljenje za nerede i nasilje koji su pratili ovaj proces. Francuska poziva sve zastupnike na dijalog u okviru mirne parlamentarne rasprave.

Važno je da se nastave glavne reforme u zemlji, uključujući jačanje vladavine prava, borbe protiv kriminala i korupcije i nastavak dijaloga sa Srbijom u skladu sa Briselskim Sporazumima od 19 aprila 2013 godine.

Francuska podrzava Kosovo na putu priblizavanja Evropskoj uniji.

Dernière modification : 04/06/2016

Haut de page