Statement by EU Heads of Mission

Deklarata e shefave të misioneve të BE-së në Kosovë

Izjava šefova misija EU na Kosovu

"Following the visit by EU Heads of Mission to Decan/i Special Protective Zone on 26 July 2018, we welcome the agreement among Implementation and Monitoring Council (IMC) members that Kosovo has a duty to fully adhere to its legislation on Special Protective Zones and to its international commitments regarding the protection of religious and cultural heritage and the rights of its communities’ members. While the EU recognizes the value of roads that link communities, applicable procedures must be followed. Prior to any activity affecting a Special Protective Zone, the Implementation and Monitoring Council (IMC) must be consulted and its decisions be fully respected, in the interest of safeguarding religious and cultural heritage and upholding the rule of law in line with Kosovo’s international commitments. The EU recalls Kosovo’s previous commitment not to commence work on the road until the bypass route is fully planned and funded, and urges that this commitment will be upheld."

“Pas vizitës së shefave të misioneve të BE-së Zonës së veçantë të mbrojtur në Deçan më 26 qershor 2018, ne përshëndesim marrëveshjen ndërmjet anëtarëve të Këshillit për Zbatim dhe Mbikëqyrje (KZM), që Kosova ka detyrim për t’iu përmbajtur në tërësi legjislacionit të vet për Zona të Veçanta të Mbrojtura dhe zotimeve të saja ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë fetare dhe kulturore, si dhe të drejtave të pjesëtarëve të komuniteteve të saj. Përderisa BE-ja e kupton vlerën e rrugëve që lidhin komunitetet, duhet të respektohen procedurat e aplikueshme. Para fillimit të çfarëdo veprimtarie që prek Zona të Veçanta të Mbrojtura duhet të konsultohet Këshilli për Zbatim dhe Mbikëqyrje (KZM) dhe të respektohen vendimet e tij në tërësi, në interes të ruajtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore dhe për të mbështetur sundimin e ligjit në pajtim me zotimet ndërkombëtare të Kosovës. BE-ja rikujton zotimin e mëhershëm të Kosovës për të mos filluar punimet në rrugë përderisa nuk bëhet planifikim dhe financim i plotë i rrugës anësore, si dhe apelon për respektimin e këtij zotimi”.

„Nakon posete šefova misija EU na Kosovu Specijalnoj zaštićenoj zoni u Dečanima, 26. jula 2018, pozdravljamo dogovor između članova Saveta za sprovođenje i nadgledanje (SSN) da je Kosovo dužno da u potpunosti poštuje svoje zakonodavstvo o specijalnim zaštićenim zonama i svoje međunarodne obaveze u pogledu zaštite verske i kulturne baštine, kao i pripadnika svojih zajednica. Dok EU priznaje vrednost puteva koji povezuju zajednice, primenjive procedure moraju biti ispoštovane. Pre bilo kakve radnje koja pogađa specijalnu zaštićenu zonu treba se konsultovati Savet za sprovođenje i nadgledanje (SSN), a odluke istog u potpunosti ispoštovati u interesu zaštite verske i kulturne baštine i podržavanja vladavine prava u skladu sa međunarodnim obavezama Kosova. EU podseća prethodnu obavezu Kosova da se ne počne sa radovima na putu sve dok obilaznica nije u potpunosti isplanirana i finansirana i apeluje na poštovanje ove obaveze“.

Dernière modification : 30/07/2018

Haut de page