Statement by EU Office in Kosovo/EU Special Representative, EULEX and Heads of EU Missions on the formation of institutions in Kosovo

Statement by EU Office in Kosovo/EU Special Representative, EULEX and Heads of EU Missions on the formation of institutions in Kosovo
Deklaratë e Zyrës së BE-së në Kosovë / Përfaqësueses së Posaçme të BE-së, EULEX-it dhe shefave të Misioneve të BE-së për formimin e institucioneve në Kosovë
Izjava Kancelarije EU na Kosovu / Specijalne predstavnice EU, EULEKS-a i šefova misija EU o formiranju institucija na Kosovu

JPEG

Statement by EU Office in Kosovo/EU Special Representative, EULEX and Heads of EU Missions on the formation of institutions in Kosovo

“The formation of institutions in Kosovo, following weeks of political uncertainty, is a very important step.

Kosovo faces many difficult challenges, including corruption and weak rule of law, high unemployment and a low performing education system. These are serious impediments to developing the economy, attracting sustainable investment, and creating employment opportunities. The EU wants Kosovo to succeed, and calls on policymakers to focus on these everyday issues important to the people.

The EU urges the newly-formed government to start working immediately on strengthening the institutions and implementing the necessary reforms, particularly on the rule of law, fight against corruption and improving the economy, in line with the Stabilisation and Association Agreement, the European Reform Agenda, and other relevant EU-Kosovo agreements. It is crucial that the political leaders take these challenges seriously and act effectively in the best interest of the people of Kosovo. Those in power have the primary responsibility to strengthening the rule of law, through a reform of the judicial system in line with best European standards.

It is essential that Kosovo delivers on the remaining visa liberalisation conditions by moving forward on the border demarcation agreement with Montenegro, and by taking action against corruption and organised crime. The EU expects the new government to play an active and constructive role in the region and work together with Belgrade to ensure that a qualitative leap forward is made in the EU facilitated Dialogue between Pristina and Belgrade. The agreements reached in this context need to be fully implemented.

As reiterated last week by the High Representative Federica Mogherini, Kosovo has a European perspective. The people of Kosovo want and deserve the same opportunities, the same safeguards and rights as all citizens of our own countries. It is crucial that Kosovo continues to make headway on its European path. Kosovo has no time to lose. The Kosovo policymakers need to show responsible leadership and to deliver on the expectations of the people.”


Deklaratë e Zyrës së BE-së në Kosovë / Përfaqësueses së Posaçme të BE-së, EULEX-it dhe shefave të Misioneve të BE-së për formimin e institucioneve në Kosovë

"Formimi i institucioneve në Kosovë, pas disa javë paqartësishë politike, është një hap shumë i rëndësishëm.

Kosova përballet me sfida të vështira, duke përfshirë korrupsionin dhe sundimin e dobët të ligjit, papunësi të lartë dhe performancë të dobët në sistemin arsimor. Këto janë pengesa serioze për zhvillimin e ekonomisë, për të tërhequr investime të qëndrueshme dhe për të krijuar mundësi punësimi. BE-ja dëshiron që Kosova të ketë sukses, dhe u bënë thirrje politikanëve të fokusohen në këto ështje të përditshme me rëndësi për njerëzit.

BE-ja e nxitë qeverinë e sapoformuar të fillojë menjëherë të punojë për forcimin e institucioneve dhe zbatimin e reformave të nevojshme, veçanërisht në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimin e ekonomisë, në përputhje me Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit, Axhendën e Reformave Evropiane, dhe marrëveshjeve tjera përkatëse mes BE-së e Kosovës. Është shumë e rëndësishme që udhëheqësit politikë t’i marrin seriozisht këto sfida dhe të veprojnë në mënyrë efektive në interesin më të mirë të popullit të Kosovës. Ata që janë në pushtet kanë përgjegjësinë parësore për forcimin e sundimit të ligjit, përmes një reforme të sistemit gjyqësor në përputhje me standardet më të mira evropiane.

Është thelbësore që Kosova të punojë për kriteret e mbetura për liberalizimin e vizave duke ecur përpara në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe duke ndërmarrë veprime kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. BE-ja pret që qeveria e re të luajë një rol aktiv dhe konstruktiv në rajon dhe të punojë së bashku me Beogradin për të siguruar që një hap para është bërë në Dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga BE-ja. Marrëveshjet e arritura në këtë kontekst duhet të zbatohen plotësisht.

Siç e përsëriti javën e kaluar Përfaqësuesja e Lartë Federika Mogerini, Kosova ka perspektivë evropiane. Njerëzit e Kosovës duan dhe meritojnë të njëjtat mundësi, mbrojtje dhe të drejta të njëjta si të gjithë qytetarët e vendeve tona. Është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë të ecë përpara në rrugën e saj evropiane. Kosova nuk ka kohë për të humbur. Politikëbërësit e Kosovës duhet të tregojnë udhëheqje të përgjegjshme dhe të përmbushin pritjet e qytetarëve.”



Izjava Kancelarije EU na Kosovu / Specijalne predstavnice EU, EULEKS-a i šefova misija EU o formiranju institucija na Kosovu

"Formiranje institucija na Kosovu, nakon nekoliko nedelja političke neizvesnosti, predstavlja veoma važan korak.

Kosovo se suočava sa mnogim teškim izazovima, uključujući korupciju i slabu vladavinu prava, visoku nezaposlenost i nizak nivo obrazovnog sistema. To su ozbiljne prepreke za razvoj privrede, privlačenje održivih investicija i stvaranje mogućnosti zapošljavanja za ljude. EU želi da Kosovo uspe, i poziva politički lideri da se fokusiraju na svakodnevna pitanja koja su važna za ljude.

EU poziva novoformiranu vladu da odmah počne da radi na jačanju institucija i sprovođenju neophodnih reformi, posebno o vladavini prava, borbi protiv korupcije i poboljšanju ekonomije, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, Agendom evropskih reforme , i druge relevantne sporazume EU-Kosovo. Od presudnog je značaja da politički lideri ozbiljno shvate ove izazove i djeluju efikasno u najboljem interesu naroda Kosova. Oni na vlasti imaju primarnu odgovornost za jačanje vladavine prava, kroz reformu pravosudnog sistema u skladu sa najboljim evropskim standardima.

Od ključne je važnosti da Kosovo ispuni preostale uslove za liberalizaciju viznog režima tako što će napredovati na sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i preduzimanjem mera protiv korupcije i organizovanog kriminala. EU očekuje da nova vlada igra aktivnu i konstruktivnu ulogu u regionu i da sarađuje sa Beogradom kako bi osigurala kvalitetan napredak u dijalogu između Prištine i Beograda. Sporazumi postignuti u ovom kontekstu moraju biti u potpunosti implementirani.

Kao što je prošle sedmice ponovila visoka predstavnica Federika Mogerini, Kosovo ima evropsku perspektivu. Ljudi na Kosovu žele i zaslužuju iste mogućnosti, iste zaštitne mere i prava kao i svi građani naših zemalja. Od presudnog je značaja da Kosovo nastavi da napreduje na svom evropskom putu. Kosovo nema vremena za gubljenje. Kosovski lideri moraju pokazati odgovorno rukovodstvo i isporučivati očekivanja naroda. "

Dernière modification : 11/09/2017

Haut de page