Statement by Heads of EU Missions in Kosovo and the Head of EU Office/EUSR on the Draft Law of Financing of Political Parties

Yesterday’s protests by civil society organisations in Pristina against amendments to the draft law on political party financing is an important reminder of the need for real accountability, oversight, transparency and effective enforcement. Parliamentary parties should heed demands by civil society to ensure that this law is in line with Venice Commission legal opinion, and with this aim, discussed in the Ad Hoc Committee for Strengthening the Electoral Process. The EU strongly supports this. It is a key reform under the European Reform Agenda, a recommendation of the EU election observation mission and has been repeatedly highlighted in our annual Kosovo report.
The EU has raised its concerns with the Assembly and the Government, including at the recent EU-Kosovo Stabilisation and Association Sub-Committee meeting on Justice, Freedom and Security. Attempts in the Assembly to undermine the law raise serious concerns.
The legal and institutional framework for political party financial control should adhere to high standards. The institutional structure at the heart of the legislation, namely the Office of Political Party Registration and Certification within the Central Election Commission, needs to be independent from political party representatives on the board of the CEC in the execution of their mandate, its budget and staffing, and decision-making. Such independence is fundamental to this body’s proper functioning and should be strictly required by law.

***
Deklaratë e shefave të misioneve të BE-së në Kosovë dhe Shefes së Zyrës së BE-së/PPBE mbi projektligjin për financimin e partive politike

Protesta e djeshme e organizatave të shoqërisë civile në Prishtinë kundër amendamenteve të projektligjit për financimin e partive politike është një kujtesë e rëndësishme për nevojën e llogaridhënies, mbikëqyrjes, transparencës dhe zbatimit efektiv të vërtetë. Partitë parlamentare duhet të marrin parasysh kërkesat e shoqërisë civile për të siguruar që ky ligj është në përputhje me opinionin ligjor të Komisionit të Venecias, dhe për këtë qëllim, të diskutohet në Komisionin Ad Hoc për Forcimin e Procesit Zgjedhor. BE-ja e mbështet fuqimisht këtë. Kjo është një reformë kyçe nën Agjendën Evropiane të Reformave, rekomandim i misionit vëzhgues të zgjedhjeve të BE-së dhe është theksuar në mënyrë të përsëritur në raportin tonë vjetor të Kosovës.
BE-ja i ka ngritur shqetësimet e veta te Kuvendi dhe Qeveria, duke përfshirë edhe në takimin e fundit të Komitetit për Stabilizim dhe Asociim BE-Kosovë mbi Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë. Përpjekjet në Kuvend për të minuar ligjin ngrisin shqetësime serioze.
Korniza ligjore dhe institucionale për kontrollin financiar të partive politike duhet t’i përmbahet standardeve të larta. Struktura institucionale në qendër të legjislacionit, përkatësisht Zyra për Regjistrimin dhe Certifikimin e Partive Politike në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zbatimin e mandatit të saj, buxhetit dhe stafit , si dhe vendimmarrjes, duhet të jetë e pavarur nga përfaqësuesit e partive politike në bordin e KQZ-së. Një pavarësi e tillë është thelbësore për funksionimin e duhur të këtij trupi dhe duhet të kërkohet rreptësisht nga ligji.

***
Izjava šefova misija EU na Kosovu i šefice Kancelarije Evropske unije/Specijalne predstavnice EU o nacrtu zakona o finansiranju političkih stranaka

Jučerašnji protest organizacija civilnog društva u Prištini protiv amandmana na nacrt zakona o finansiranju političkih stranaka važan je podsetnik na potrebu stvarne odgovornosti, nadzora, transparentnosti i efikasnog sprovođenja. Parlamentarne stranke trebaju da uzmu u obzir zahteve civilnog društva kako bi se osiguralo da je ovaj zakon u skladu sa pravnim mišljenjem Venecijske komisije i, u tom cilju, razmotren u Ad hoc Odboru za jačanje izbornog postupka. Svaki nacrt zakona koji nije u skladu sa preporukama Venecijske komisije treba da bude odbijen od strane poslanika Skupštine. EU snažno podržava navedeno. Ovo je ključna reforma u okviru Agende evropskih reformi, preporuka izborne posmatračke misije EU i neprekidno je naglašavana u našem godišnjem izveštaju za Kosovo.
EU je prenela svoju zabrinutost Skupštini i Vladi, uključujući i na nedavnom sastanku Pododbora za Stabilizaciju i pridruživanje EU i Kosova o pravdi, slobodi i bezbednosti. Pokušaji Skupštine da se potkopa zakon izazivaju ozbiljnu zabrinutost.
Pravni i institucionalni okvir za finansijsku kontrolu političkih stranaka treba da se pridržava visokih standarda. Institucionalna struktura u srcu zakonodavstva, odnosno Kancelarija za registraciju i sertifikaciju političkih stranaka, u okviru Centralne izborne komisije, treba da bude nezavisna od predstavnika političkih stranaka u odboru CIK-a u izvršavanju svog mandata, budžeta i osoblja, kao i donošenju odluka. Takva nezavisnost je od suštinskog značaja za pravilno funkcionisanje ovog organa i treba biti strogo propisana zakonom.
***

Dernière modification : 19/06/2019

Haut de page