Un livret de recettes à base de fromage de Sharr : une coopération gastronomique franco-kosovare ! / Broshurë me receta të përgatitura me djathin e Sharrit : Bashkëpunim gastronomik franko-kosovar !

M. Christophe Dovergne présente, en collaboration avec l’Ambassade de France au Kosovo, un recueil de recettes célébrant le « fromage de Sharr », fromage typique du Kosovo.

JPEG

Situé dans le sud-ouest du Kosovo entre l’Albanie et la Macédoine-du-Nord, le massif du Sharr s’étend sur plus de 800 km² et s’élève jusqu’à 2600m. C’est dans cet environnement naturel exceptionnel, au cœur d’un parc national protégé, que des bergers, gorani, albanais, serbes et bosniaques confectionnent traditionnellement à partir de lait non-pasteurisé un fromage unique.

Depuis 2016, l’Ambassade de France appuie, avec des financements européens, les travaux d’experts français, notamment de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) sur ce produit emblématique du massif du Sharr. L’octroi d’une première indication géographique au fromage de Sharr permettrait de reconnaître ses spécificités, d’assurer sa protection et de valoriser sa production.

Membre de l’Académie Culinaire de France et d’Euro-Toques, M. Christophe Dovergne (Chef Christophe) est professeur de cuisine et co-fondateur du site internet www.750g.com. Dans le livret de recette ci-dessous, il propose six recettes à base de ce fromage.

Ces recettes ont été inaugurées en décembre 2019 à la Résidence de France, avec l’assistance d’élèves du lycée professionnel de Vushtrri en présence de l’association des producteurs et des institutions kosovares engagées dans le projet de coopération.

JPEG

Vous pourrez retrouver ces recettes mêlant traditions culinaires françaises et kosovares dans le livret téléchargeable ci-dessous.

Powerpoint - 10.2 Mo
Livret de recettes à base de fromage de Sharr
(Powerpoint - 10.2 Mo)

Broshurë me receta të përgatitura me djathin e Sharrit : Bashkëpunim gastronomik franko-kosovar !

Z. Christophe Dovergne, në bashkëpunim me Ambasadën e Francës në Kosovë, prezanton një koleksion recetash që valorizojnë "djathin e sharrit", një djathë tipik i Kosovës.

Në Kosovën jug-perëndimore midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, masivi i Sharrit shtrihet në një zonë prej 800 km² dhe në një lartësi deri në 2600m. Pikërisht, në këtë mjedis të jashtëzakonshëm natyror, në zemrën e një parku të mbrojtur kombëtar, që barinjtë, goranët, shqiptarët, serbët dhe boshnjakët tradicionalisht bëjnë një djathë unik nga qumështi i pasterizuar.

Që nga viti 2016, Ambasada e Francës ka mbështetur, me financim evropian, punën e ekspertëve francezë, në veçanti të Institutit Kombëtar të Origjinës dhe Cilësisë (INAO), mbi këtë produkt emblematik të masivit të Sharrit. Dhënia e treguesit të parë gjeografik për djathin e Sharrit do të bëjë të mundur njohjen e specifikave të tij, për të siguruar mbrojtjen e tij dhe për të rritur prodhimin e tij.

Anëtar i Akademisë së Kuzhinëve të Francës dhe Euro-Toques, z. Christophe Dovergne (Chef Christophe) është një profesionist gatimi dhe bashkëthemelues i faqes së internetit www.750g.com . Në broshurën e recetave më poshtë, ai ofron gjashtë receta bazuar në këtë djathë.

Këto receta u prezentuan në dhjetor 2019 në Rezidencën e Francës, me ndihmën e studentëve nga shkolla e mesme profesionale në Vushtrri në prani të shoqatës së prodhuesve dhe institucioneve kosovare të përfshira në projektin e bashkëpunimit.

Ju mund t’i gjeni këto receta që ndërthurin traditat e kuzhinës franceze dhe kosovare në broshurën që mund të shkarkohet më poshtë.

Powerpoint - 10.2 Mo
Broshurë recetash me Djath të Sharrit
(Powerpoint - 10.2 Mo)

Dernière modification : 19/05/2020

Haut de page