Joint Statement from the Embassies of France, Germany, Italy, United Kingdom, and United States

Joint Statement from the Embassies of France, Germany, Italy, United Kingdom, and United States

The Embassies of France, Germany, Italy, the United Kingdom and the United States would like to note that we take meetings with political and institutional leaders to hear their views and receive information, so that we may keep our governments informed of developments. Attending such meetings does not signal endorsement or support for a particular position or course of action. This is in keeping with normal diplomatic practice.


Deklaratë e përbashkët nga ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-ve

Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, dhe SHBA-ve, dëshirojnë të njoftojnë se ne bëjmë takime me udhëheqës politikë dhe institucionalë që t’i dëgjojmë pikëpamjet e tyre dhe për të pranuar informata, në mënyrë që t’i mbajmë qeveritë tona të informuara lidhur me zhvillimet. Pjesëmarrja në takime të tilla nuk sinjalizon miratim ose mbështetje për ndonjë pozitë të veçantë apo rrjedhë të veçantë veprimi. Kjo është në përputhje me praktikën normale diplomatike.


Zajednička izjava ambasada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država žele da naglase da se sastaju sa političkim i institucionalnim liderima da bi čuli njihove stavove i dobili informacije kako bi informisali svoje vlade o dešavanjima. Prisustvovanje takvim sastancima ne znači odobravanje ili podrška određenom stavu ili toku delovanja. To je u skladu sa uobičajenom diplomatskom praksom.

Dernière modification : 26/05/2020

Haut de page