Tarifs des droits de chancellerie en vigueur

Tarifs des droits de chancellerie en vigueur

Les tarifs des actes notariés ou administratifs en vigueur sont fixés par le décret n° 2016-92 du 1er février 2016 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures

Les actes relatifs à l’état civil et l’inscription au Registre des Français établis hors de France sont gratuits.

La différence de tarif (10 €) entre les passeports délivrés en France et ceux délivrés à l’étranger est liée au coût de l’acheminement sécurisé des passeports depuis la France vers les services consulaires,

Etat des droits de chancellerie

PNG

Tarif A : applicable aux ressortissants français inscrits au Registre des Français établis hors de France, leur conjoint et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère ;

Tarif B  : applicable aux ressortissants français non-inscrits et à tous les autres usagers de nationalité tierce


Tarifat konsullore në fuqi

Tarifat për aktet noteriale ose administrative në fuqi përcaktohen me Dekretin Nr. 2016-92 të 1 shkurtit 2016 duke ndryshuar Dekretin Nr. 81-778 të 13 gushtit 1981, duke vendosur nivelin e tarifave në zyrat diplomatike dhe konsullore dhe, në territorin francez, nga Ministria e Marrëdhënieve me Jashtë.

Aktet që lidhen me statusin civil dhe regjistrimin në Regjistrin Francez të krijuar jashtë Francës janë falas.

Dallimi në çmim (10 €) midis pasaportave të lëshuara në Francë dhe atyre të lëshuara jashtë vendit ka të bëjë me koston e dërgimit të pasaportave të sigurta nga Franca në shërbimet konsullore,

Niveli i tarifave konsullore

PNG

Tarifa A : e zbatueshme për shtetasit francezë të regjistruar në Regjistrin e Francezëve të vendosur jashtë Francës, bashkëshortët e tyre dhe fëmijët e tyre të mitur me kombësi të huaj ;

Tarifa B : e zbatueshme për shtetasit francezë të pa regjistruar dhe për të gjithë përdoruesit e tjerë të nacionalitetit të tretë

Važeće konzularne tarife

Važeće tarife za notarske i administrativne akte određene su dekretom br. 2016-92 od 01. februara 2016. koji menja izmenjeni dekret br. 81-778 od 13. avgusta 1981. kojim se određuju tarife koje naplaćuje diplomatsko i konzularno predstavništvo i, na francuskoj teritoriji, ministarstvo inostranih poslova.

Akti koji su u vezi sa matičnim knjigama i upisom Francuza u Matične knjige koji su sačinjeni van Francuske su besplatni.

Razlika u tarifi (10 €) između pasoša izdatih u Francuskoj i onih koji su izdati u inostranstvu je u vezi sa cenom koštanja bezbednog slanja pasoša iz Francuske prema konzularnim službama,

Dernière modification : 20/10/2020

Haut de page